Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJKTU:

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju 60 studentów 41K/19M ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, prowadzonych przez Radomską Szkołę Wyższą na kierunku pielęgniarstwo, w okresie 04.2016-31.05.2017.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt adresowany jest do 60 osób - 41 Kobiet i 19 Mężczyzn w wieku 20-45 lat zam woj. mazowieckie, będących studentami dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych przez Radomską Szkołę Wyższą na kierunku pielęgniarstwo.

W ramach projektu będą realizowane następujące moduły szkoleń:
1) Warsztaty psychologiczne/doradztwo zawodowe;
2) Certyfikowane szkolenia o rozszerzonej tematyce, dotyczące zagadnień związanych z pracą pielęgniarza/ pielęgniarki, podczas których szczególny nacisk położony będzie na zajęcia praktyczne;
3) Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektów oraz zajęcia w ośrodkach prowadzących działalność medyczną.

PLANOWANE EFEKTY:

Podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych, za pomocą realizowanych form wsparcia tj. warsztaty psychologiczne, certyfikowane szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej, dodatkowe zajęcia organizowane przez RSW z otoczeniem społeczno-gospodarczym

WARTOŚĆ PROJEKTU:

529 075,00 PLN

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

445 904,41 PLN